function wpversion_remove_version() { return ''; } add_filter('the_generator', 'wpversion_remove_version'); 05/03/2018 - KÊNH TIN TỨC - MUA BÁN XE TẢI CHUYÊN DÙNG

Daily Archives: 05/03/2018