function wpversion_remove_version() { return ''; } add_filter('the_generator', 'wpversion_remove_version'); Login Page - KÊNH TIN TỨC - MUA BÁN XE TẢI CHUYÊN DÙNG
Home / Login Page